تاريخ : دوشنبه 1393/03/05 | 8:53 بعد از ظهر | نويسنده : حسین قلی پور.بهادر ییلاقی.بهزاد صفای

محبوبه جانه دل چه بشتی بوردی

مره غم دار هاکردی بشتی بوردی

شه یاده ایون سر بشتی بوردی

شه درده مه دله ور بشتی بوردی

تو بوردی جانه دل تنها بومه

اسیره غصه دنیا بومه

محبوبه بوردیو تنها بومه

از دسته ته مارا رسوا بومه

دلبر ته حاله روزه دارمه خبر

بیتابی کنیو گیرنی مه خبر

دلبر جان دوموا ندارنی گناه

گناه ره دارنه ته بمرده ننا

دلبر جان دوموا نکردی کاری

سوزنی سازنی تو بیقراری

دلبر عالم بسوزه تره ورمه

ته دسه گیرمه وا شه همراه ورمه

تو بوردی جانه دل تنها بومه

اسیره غصه دنیا بومه

محبوبه بوردیو تنها بومه

از دسته ته مارا رسوا بومه

جانه دل بشتونسمه کنی برمه

شبا نیشتی پتو بن کنی ناله

خدا درد بیاره ته ماره دله

غصه ندابو وه مه جانه دله

روزی بونه ته مار بونه پشیمون

وینه وه ته غم ره وه بونه دلخون

پشیمون بونه وا خدا شه دونه

دیگر پشیمونی فایده نداینه

تو بوردی جانه دل تنها بومه

اسیره غصه دنیا بومه

محبوبه بوردیو تنها بومه

از دسته ته مارا رسوا بومه

شومه انگر محله شه جانه محله

قدم زمه منو هی زمه ناله

شومه آقا سیدرضی زیارت

بلکه وه هکنه منه شفاهت

آقا سید رضی ته نامه قربون

مه دل درد دره وا بویه پرخون

مه دله درده تو هاده درمون

من بومه غلامه ته چهار تا ستون

تو بوردی جانه دل تنها بومه

اسیره غصه دنیا بومه

محبوبه بوردیو تنها بومه

از دسته ته مارا رسوا بومه

خبر نارنه حسین شه یاره حاله

ندارنه قاصدو وه زنه ناله

امید قلی زاده گمه شه درده

حسین قلی پوره دل پوره درده

امید گنه عباس تو بزن ناله

حسین دله درد در بونه پاره

تو بوردی جانه دل تنها بومه

اسیره غصه دنیا بومه

محبوبه بوردیو تنها بومه

از دسته ته مارا رسوا بومه